Attefallshus och friggebod

För attefallshus, attefallsåtgärder och friggebodar är det olika regler som gäller beroende på var du bygger och hur stort du vill bygga. Läs noggrant och kontakta oss om något är oklart.

Attefallshus

Du behöver göra en anmälan och få ett startbesked innan du får börja bygga.

Komplementbyggnad

En fristående byggnad som inte är huvudbyggnaden på tomten kallas för komplementbyggnad. Det kan vara exempelvis ett fristående garage, lekstuga, förråd, växthus, bastu, lusthus eller gäststuga. Den får vara högst 30 kvadratmeter.

Komplementbostadshus

Komplementbostadshuset är också fristående, men inreds för permanent boende eller som fritidsboende. Det får ha en byggnadsarea på maximalt 30 kvm. Det ska finnas utrymme för hygien, kök, sov- och allrum samt vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Villkor för att bygga ett komplementbostadshus:

 • Byggnaden får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter, om inte berörd granne ger sitt medgivande.
 • Maximala tillåtna taknockshöjden (takets högsta punkt) är fyra meter över mark.
 • Byggnaden får inte placeras närmare en järnväg än 30 meter.
 • Byggnaden får inte uppföras i historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värdefulla miljöer.
 • Byggnaden får ha källare eller utformas som exempelvis ett förråd eller garage.
 • Byggnaden ska uppfylla kraven i Boverkets byggregler (BBR) beträffande tillgänglighet och lämplighet för sitt ändamål.
 • Byggnaden ska vara fristående, alltså får den inte sitta ihop med bostadshuset eller till exempel garaget.

Attefallshus får bryta mot detaljplan

Du får bygga attefallshus i strid mot bestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser. Detta innebär bland annat att attefallshuset får byggas även på prickmark (mark som inte får bebyggas enligt detaljplanen) under förutsättning att det är minst 4,5 meter till tomtgränsen. Även på tomter som redan har använt hela sin byggrätt kan du bygga attefallshus. Det är dessutom tillåtet att uppföra ett komplementbostadshus på en tomt som redan har maximalt antal bostäder enligt detaljplanen.

Vad kostar det?

Cirka 3 500 kr.

Hur lång tid tar det?

Fyra veckor från det att ärendet har kommit in och är komplett.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, men kontrollplan måste du skicka in.

Friggebod

Om du som har ett en- eller tvåbostadshus vill uppföra en friggebod, det vill säga en eller flera mindre fristående komplementbyggnader om sammanlagt högst 15 kvadratmeter, behöver du varken göra en anmälan eller söka bygglov.

För att få bygga en friggebod finns andra villkor som också ska vara uppfyllda:

 • Friggebodens taknockshöjd (takets högsta punkt) får inte vara högre än tre meter.
 • Om du vill bygga friggeboden närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs ett medgivande från de grannar som berörs. Om grannarna inte godkänner placeringen behöver du söka bygglov. Friggeboden får aldrig byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter mot en gata eller allmän plats.
 • Den ska vara fristående.
 • Den ska placeras i omedelbar närhet till ett en- eller tvåbostadshus.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window